2toDrive

Wat er duidelijk is geworden is dat er nog veel onduidelijkheden zijn over 2toDrive. Ik heb daarom de moed opgepakt om de publicatie van de proef in het Staatsblad volledig door te worstelen (en dit is niet aan te raden). Uit deze publicatie heb ik de belangrijkste items gehaald (waarvan ik denk dat er onduidelijkheden zitten) en heb ik het vertaald, naar dat ik hoop, in een zo helder mogelijke en begrijpelijke uitleg.

Wie mag er deelnemen aan de proef 2toDrive?
Iedereen die op of na 1-11-2011 17 jaar wordt.

Wanneer mag je dan starten met je rijlessen?
Vanaf de dag dat je 16 jaar en 6 maanden oud bent.

Wanneer mag je dan theorie examen B gaan doen?
Na 31-10-2011, vanaf de dag dat je 16 jaar bent.

Wanneer mag je rijexamen B gaan doen?
Na 31-10-2011, vanaf de dag dat je 17 jaar bent en bent geslaagd voor je theorie examen B.

Wanneer mag je een tussentijdse toets gaan doen?
Na 31-10-2011, vanaf de dag dat je 16 jaar en 6 maanden bent en bent geslaagd voor je theorie examen B.

Wanneer mag ik dan zelfstandig gaan autorijden?
Zodra je in het bezit bent van het rijbewijs B tot je 18e jaar alleen mét een begeleider die in het bezit is van een begeleiderspas en vanaf je 18e jaar volledig zelfstandig.

Hoeveel begeleiders mogen op de pas en eisen?
Er mogen 5 begeleiders op de pas. Leeftijd minimaal 27 jaar en minimaal 5 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs.

Meer informatie hierover vind je op de website van 2toDrive. Voor het aanmelden voor een begeleiderspas of aanmelding als coach, kun je ook op die website terecht.

Wat betekent dit nu voor iedereen die al 17 jaar is op 1 november 2011?
Heel simpel, je mag niet meedoen aan de proef 2toDrive. Maar wat je wel mag is starten met rijlessen, alleen mag je dan pas rijexamen B gaan doen of een tussentijdse toets gaan afleggen, zodra je 18 jaar bent. Hiermee komt dan het zogenaamde begeleid rijden voor jou te vervallen.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

What has become clear is that there are still many uncertainties about 2toDrive. I therefore took up the courage to fully struggle through the publication of the test in the Staatsblad (and this is not recommended). From this publication I have taken the most important items (of which I think there are ambiguities) and translated it, I hope, into an explanation that is as clear and understandable as possible.

Who can participate in the 2toDrive trial?
Everyone who turns 17 on or after 1-11-2011.

When can you start your driving lessons?
From the day you are 16 years and 6 months old.

When can you take the theory exam B?
After 31-10-2011, from the day you are 16 years old.

When can you take the driving test B?
After 31-10-2011, from the day you are 17 years old and have passed your theory exam B.

When can you take an interim test?
After 31-10-2011, from the day you are 16 years and 6 months old and have passed your theory exam B.

When can I start driving independently?
As soon as you are in possession of a driving license B until the age of 18, only with a supervisor who is in possession of a supervisor's pass and completely independent from the age of 18.

How many companions are allowed on the pass and requirements?
5 companions are allowed on the pass. Age at least 27 years and at least 5 years in possession of a valid driver's license.

You can find more information about this on the 2toDrive website. You can also visit that website to register for a supervisor pass or to register as a coach.

What does this mean for everyone who is already 17 years old on November 1, 2011?
Very simple, you are not allowed to participate in the 2toDrive trial. But what you can do is start driving lessons, only then you may only take driving test B or take an interim test as soon as you are 18 years old. This means that the so-called accompanied driving will no longer apply to you.