Aanvullende maatregelen

Het CBR neemt aanvullende maatregelen vanaf zomer '22:

 1. om het verzuim verder terug te dringen en meer examinatoren te werven.
 2. Daarnaast is besloten dat er vanaf het einde van de zomer een stimulans komt om ervoor te zorgen dat kandidaten pas examen doen als ze er klaar voor zijn. Dit betekent dat we extra wachttijd voor kandidaten introduceren en dat autokandidaten langer moeten wachten bij een derde of volgende rijexamen. Zo krijgen ze meer voorbereidingstijd. Dat ondersteunt de wens van alle partijen dat jongeren kiezen voor een goede rijopleiding met voldoende lessen en een zorgvuldige voorbereiding. Bij een goede examenvoorbereiding slagen meer kandidaten in één keer, en zijn er dus minder examenplekken nodig voor herexamens. Nu slaagt iets meer dan de helft van de kandidaten voor het autopraktijkexamen.

Maatregelen voor kandidaten na zakken praktijkexamen: v.a. 01-12'22

Zak je voor een praktijkexamen dan ...

 1. Kun je wel direct een nieuw examen boeken maar ...
 2. moet je 4 weken wachten voor een 1e her-examen.
 3. moet je 10 weken wachten voor een 2e of meer her-examen. 
 4. moet je 15 weken wachten voor een her-examen indien je gezakt bent door verkeersveiligheid of een afgebroken examen.
 5. Tot 01-12'22 geldt dat je voor een 2e of meer her-examen 15 weken moet wachten.

Reserveringsregels toetsen/examens:

Een gereserveerde pratkijktoets of praktijkexamen ....

 1. kan alleen binnen 48 uur na het reserveren gratis worden geannuleerd. 
 2. kan niet worden geannuleerd als deze valt binnen 4 weken na reservering.

Een machtiging .....

 1. is 12 maanden gelden en vervalt automatisch.
 2. is nodig voor het reserveren van een toets/examen.
 3. vervalt dan krijgt een kandidaat automatisch bericht van het CBR dat de machtiging verlengd kan worden indien nodig.
 4. heeft een einddatum, deze is te zien op TOP internet (voor rijscholen) bij de info van de aanvraag.
 5. kan niet worden afgegeven voor een toets/examen waarvoor de kandidaat reeds is geslaagd.
 6. waarvoor de kandidaat is geslaagd wordt automatisch verwijderd uit het reserveringssysteem.

Er kan geen toets meer worden gereserveerd voor een kandidaat ná een gepland praktijkexamen.

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

The CBR will take additional measures from summer '22:

 1. to further reduce absenteeism and recruit more examiners.
 2. In addition, it has been decided that from the end of the summer there will be an incentive to ensure that candidates do not take the exam until they are ready. This means that we are introducing extra waiting time for candidates and that car candidates will have to wait longer for a third or subsequent driving test. This gives them more preparation time. This supports the wish of all parties that young people opt for a good driving course with sufficient lessons and careful preparation. With good exam preparation, more candidates pass in one go, so fewer exam places are needed for resits. Now just over half of the candidates pass the car practical exam.

Measures for candidates after failing practical exam: v.a. 01-12'22

If you fail a practical exam...

 1. Can you immediately book a new exam, but ...
 2. you have to wait 4 weeks for a 1st re-exam.
 3. you have to wait 10 weeks for a 2nd or more re-exam.
 4. you have to wait 15 weeks for a re-exam if you failed due to road safety or an aborted exam.
 5. Until 01-12'22 you have to wait 15 weeks for a 2nd or more re-exam.

Reservation rules tests/exams:

 A reserved practical test or practical exam ....

 can only be canceled free of charge within 48 hours of booking.

 1. cannot be canceled if it falls within 4 weeks of booking.

An authorization.....

 is valid for 12 months and expires automatically.

 1. is required for booking a test/exam.
 2. expires, a candidate will automatically receive a message from the CBR that the authorization can be extended if necessary.
 3. has an end date, which can be seen on TOP internet (for driving schools) with the information of the application.
 4. cannot be issued for a test/exam that the candidate has already passed.
 5. which the candidate has passed is automatically removed from the reservation system.

It is no longer possible to reserve a test for a candidate after a scheduled practical exam.