Verkeersveilig op de weg in 2023, wat is nieuw?

Verkeersveilig op de weg in 2023, wat is nieuw?

 

Nieuwe verkeersregel
Sinds 1 januari 2023 is er een nieuwe verkeersregel. Bestuurders en passagiers op een snorfi ets moeten een helm dragen. Een helm helpt om hersen- en hoofdletsel te voorkomen bij bestuurders en passasiers als zij een ongeluk krijgen. Je kunt kiezen uit een brom/motorfi etshelm of een speed pedelec helm. Beide soorten helmen moeten een Nederlandse goedkeuring hebben.

Een goedgekeurde brom/motorfietshelm is te herkennen aan een cirkel met de hoofdletter E erin. Achter de E staat een cijfer, en elk cijfer staat voor een EU-land. In Nederland krijgen goedgekeurde helmen het cijfer 4. Op een goedgekeurde speed pedelec helm staat de volgende markering: NTA 8776:2016. Als u op een snorfiets rijdt zonder helm, kunt u een boete krijgen van € 95,00 (plus € 9,00 administratiekosten).

Verkeersborden
Naast deze nieuwe regel hebben ook 3 bekende verkeersborden een officiële status gekregen. Het gaat om drie ‘P’ borden (RVV E08):

  • parkeergelegenheid alleen bestemd voor kampeerwagens,
  • parkeergelegenheid voor het parkeren met twee wielen op het trottoir;
  • parkeergelegenheid alleen bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen.

  

 

De borden werden al langere tijd gebruikt maar zijn nu ook officieel opgenomen in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Road safety in 2023, what's new?

 

New traffic rule
Since January 1, 2023 there is a new traffic rule. Drivers and passengers on mopeds must wear a helmet. A helmet helps to prevent brain and head injuries for drivers and passengers if they have an accident. You can choose from a moped/motorcycle helmet or a speed pedelec helmet. Both types of helmets must have a Dutch approval.

An approved moped/motorcycle helmet can be recognized by a circle with a capital E in it. There is a number after the E, and each number represents an EU country. In the Netherlands, approved helmets are numbered 4. An approved speed pedelec helmet bears the following marking: NTA 8776:2016. If you ride a light moped without a helmet, you can be fined € 95.00 (plus € 9.00 administration costs).

Road signs
In addition to this new rule, 3 well-known traffic signs have also been given official status. It concerns three 'P' signs (RVV E08):

  • parking only for camper vans,
  • parking for parking with two wheels on the sidewalk;
  • parking only intended for charging electric vehicles.

The signs have been used for a long time, but are now also officially included in the 1990 Traffic Rules and Traffic Signs Regulations.