Hoogte boete aangepast op ernst / Amount of fine adjusted to severity

Hoogte boete aangepast op ernst

Tot slot gaan zijn er vanaf 1 januari dit jaar enkele veranderingen doorgevoerd in de hoogte van de verkeersboetes. Met deze aanpassing worden ernstigere verkeersovertredingen zwaarder bestraft en wordt maatschappelijke acceptatie vergroot omdat lichtere overtredingen minder zwaar worden beboet. 

Deze overtredingen worden zwaarder bestraft: 

 • De boete voor het vasthouden en gebruik van een mobiel tijdens het autorijden wordt verhoogd van 240 euro naar 340 euro.
 • Niet zo veel mogelijk rechts rijden (onnodig links rijden) op een auto(snel)weg van 140 euro naar 210 euro.
 • Niet verlenen van voorrang aan een voorrangsvoertuig van 240 euro naar 340 euro en overhevelen naar het strafrecht.
 • Het vervoeren van minderjarigen zonder gordel verhogen van 140 euro naar 210 euro.
 • Deze overtredingen worden juist minder zwaar bestraft: 
 • Boetes voor te hard rijden op de snelweg voor de eerste 10 km/u boven de maximum snelheid verlaagd met 15%.
 • Het veroorzaken van onnodig geluid met een motorrijtuig 390 euro naar 240 euro.
 • In- en uitstappende passagiers voorbijrijden zonder hen de gelegenheid te geven in- of uit te stappen van 390 euro naar 240 euro.
 • Parkeren op een gehandicapten-parkeerplaats van 390 euro naar 300 euro.
 • Ook wordt de bekeuringsvrije voet ingevoerd voor de eerste 3 kilometer snelheidsoverschrijding op de 130 km/u wegen. Op alle andere wegen geldt die bekeuringsvrije voet al. Nu wordt de uitzonder

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Amount of fine adjusted to severity

Finally, as of 1 January this year, some changes have been made to the amount of traffic fines. With this adjustment, more serious traffic offenses are punished more severely and social acceptance is increased because minor offenses are fined less heavily.

These violations are punished more severely:

 • The fine for holding and using a mobile while driving will be increased from 240 euros to 340 euros.
 • Do not drive on the right as much as possible (unnecessarily drive on the left) on a motorway from 140 euros to 210 euros.
 • Not giving priority to a priority vehicle from 240 euros to 340 euros and transferring it to criminal law.
 • Increase the transport of minors without seat belts from 140 euros to 210 euros.
 • These violations are punished less severely:
 • Fines for speeding on the highway for the first 10 km/h above the speed limit reduced by 15%.
 • Causing unnecessary noise with a motor vehicle from 390 euros to 240 euros.
 • Passing boarding and disembarking passengers without giving them the opportunity to board or disembark from 390 euros to 240 euros.
 • Parking in a disabled parking space from 390 euros to 300 euros.
 • The fine-free threshold will also be introduced for the first 3 kilometers of speeding on 130 km/h roads. The fine-free foot already applies to all other roads. Now the exception will be made