Rijbewijzen uitleg

Welke rijbewijs soorten zijn er?
Alles wat je wilt weten over de verschillende rijbewijzen
Om een motorrijtuig te mogen besturen, heb je een rijbewijs nodig. Niet ieder rijbewijs is voor elk voertuig geldig. Bovendien kunnen de vereisten verschillen. Dit zijn de verschillende rijbewijs categorieën.

Wat is een rijbewijs?
Een rijbewijs is een document, in de vorm van een pasje dat je nodig hebt om een bepaald motorrijtuig te mogen besturen. Op dit pasje wordt onder andere aangegeven waar je bevoegd bent op/in te rijden. Heb je een rijbewijs voor de auto en een rijbewijs voor de motor, dan heb je dus maar één pasje nodig waarop beide categorieën staan vermeld.

Het rijbewijs ontvang je als je kunt aantonen dat je beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een dergelijk voertuig te besturen. Tijdens een rijexamen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR) wordt de rijvaardigheid getest. Voorafgaand aan het rijexamen dien je rijlessen te volgen en leg je een theorie-examen af. Heb je deze onderdelen succesvol afgerond, dan wordt het rijbewijs afgegeven door de burgemeester van jouw woonplaats en kun je het afhalen bij het gemeentehuis. Verloopt het rijbewijs, dan kun je een nieuwe aanvragen bij de gemeente. Opnieuw rijexamen doen is niet nodig.

Op je rijbewijs zijn de volgende gegevens te vinden:

 • een pasfoto
 • volledige naam
 • geboortedatum en plaats
 • datum van aanvraag
 • moment waarop het rijbewijs verloopt
 • de gemeente waar je het rijbewijs hebt aangevraagd
 • vermelding van welke voertuigen je bevoegd bent om te besturen
 • Voorwaarden voor het behalen het rijbewijs

Er zijn verschillende categorieën rijbewijzen. De voorwaarden voor het behalen van een rijbewijscategorie zijn afhankelijk van het soort voertuig. Wel zijn er een aantal voorwaarden die voor elk rijbewijs gelden:

 • Voor het behalen van een rijbewijs geldt een minimum leeftijd. Deze is per voertuig verschillend.
 • Voor het verkrijgen van het rijbewijs moet je praktijkexamen doen. Voor enkele is ook een theorie examen vereist.
 • Voor een groot rijbewijs (C en D) moet je medisch gekeurd worden.

Rijbewijs categoriën

Rijbewijs A   
Het rijbewijs voor motoren.

Theorie- en praktijkexamen vereist
A1 maximaal vermogen van 11kW, minimum leeftijd 18
A2 maximaal vermogen van 35 kW, minimum leeftijd 20
A onbeperkt vermogen,. Theorie en praktijkexamens vanaf 21 jaar. Heb je een A2-rijbewijs dan hoef je niet opnieuw theorie-examen en AVB te doen. Tot het 24ste jaar gelden er restricties voor de motoren waarop je mag rijden. Ben je jonger dan 24? Dan krijg je rijbewijs A met code 80. Je mag dan alleen op lichtere motoren (categorie A1 en A2) en op driewielige motoren rijden.

Rijbewijs AM
Het rijbewijs voor brom- en snorfietsen, scooters en brommobielen.

Theorie- en praktijkexamen vereist
De minimum leeftijd is 16 jaar
Ben je al in het bezit van een auto of motorrijbewijs, dan krijg je de categorie AM er automatisch bij

Rijbewijs B
Het rijbewijs voor auto’s met een maximaal toelaatbaar gewicht van 3500kg

Theorie- en praktijkexamen vereist
Minimum leeftijd is 18 jaar
Voor wie deelneemt aan het project ‘2ToDrive’ geldt een lagere minimumleeftijd
Meer informatie over rijbewijs B

Rijbewijs C
Het rijbewijs voor campers en/of (vracht)wagens.

C

Theorie- en praktijkexamen vereist
Medische keuring verplicht
Je moet in bezit zijn van rijbewijs B
Minimum leeftijd is 21.
In combinatie met vakbekwaamheid (code 95) is de minimum leeftijd 18

C1

Dit is de categorie voor het besturen van een camper of ‘lichte’ vrachtwagen met een gewicht tussen de 3.500 en 7.500 kg
Theorie- en praktijkexamen vereist
Medische keuring verplicht
Je moet in bezit zijn van rijbewijs B
Minimum leeftijd is 18 jaar

Rijbewijs D
Het rijbewijs voor bussen (officieel personenvervoer van meer dan 8 personen).

Theorie- en praktijkexamen vereist
Medische keuring verplicht
Je moet in bezit zijn van rijbewijs B
Minimum leeftijd is 24

D1 

Dit is de categorie voor het besturen van een ‘kleine’ bus van maximaal 8 meter lang en plaats voor maximaal 16 passagiers
Theorie- en praktijkexamen vereist
Medische keuring verplicht
Je moet in bezit zijn van rijbewijs B
Minimum leeftijd is 21 jaar

Rijbewijs E
Het rijbewijs voor het rijden van B-, C- en D- voertuigen met een aanhanger.

Hiervoor is een praktijkexamen vereist
Er geldt een minimum leeftijd die afhankelijk is van het soort voertuig
 

Internationaal rijbewijs (IRB)

Het internationaal is een vertaling van het Nederlandse rijbewijs. Omdat het Nederlands rijbewijs in de gehele EU (en ook in Zwiterland, Lichtenstein, Turkije, IJsland en Noorwegen) geldig is, heb je voor die landen geen Internationaal rijbewijs nodig. Kijk in onze landeninformatie of een IRB verplicht is. Soms is het IRB niet verplicht maar kan door een verhuurbedrijf worden geëist bij het huren van een motorvoertuig. Het Internationaal rijbewijs is te koop in de ANWB winkel.

Tips voor het behalen van je rijbewijs
Het behalen van je rijbewijs is ontzettend spannend. Gebruik daarom onderstaande tips om je goed voor te bereiden en je slagingskansen te vergroten:

1.    Begin met het leren van je theorie;
2.    Gaat het leren niet vanzelf? Vraag de instructeur voor opties;
3.    Plan lessen van 120 minuten om diverse verkeerssituaties per les te kunnen oefenen;
4.    Neem minimaal een keer per week les;
5.    Les op verschillende tijden om te leren rijden in diverse omstandigheden;
6.    Plan een tussentijdse toets om je voor te bereiden op het echte examen;
7.    Zorg de nacht voor jouw examen voor een goede nachtrust;
8.    Blijf tijdens je examen rustig en rij zelfverzekerd, je kunt het!

 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Which driving license types are there?
Everything you want to know about the different driving licenses
You need a driver's license to drive a motor vehicle. Not every driver's license is valid for every vehicle. In addition, the requirements may differ. These are the different driving license categories.

What is a driver's license?
A driver's license is a document, in the form of a pass, that you need to drive a certain motor vehicle. This card indicates, among other things, where you are authorized to enter. If you have a driving license for the car and a driving license for the motorcycle, you only need one pass on which both categories are stated.

You will receive the driver's license if you can demonstrate that you have sufficient knowledge, understanding and skills to drive such a vehicle. Driving skills are tested during a driving test at the Central Bureau for Driving Skills (CBR). Prior to the driving test, you must take driving lessons and take a theory test. If you have successfully completed these parts, the driving license will be issued by the mayor of your place of residence and you can collect it at the town hall. If your driving license expires, you can apply for a new one at the municipality. It is not necessary to take a driving test again.

The following information can be found on your driver's license:

 • a passport photo
 • full name
 • Birthdate and place
 • date of request
 • when the driver's license expires
 • the municipality where you applied for the driving licence
 • stating which vehicles you are authorized to drive
 • Conditions for obtaining the driver's license

There are different categories of driver's licenses. The conditions for obtaining a driving license category depend on the type of vehicle. However, there are a number of conditions that apply to every driver's license:

 • There is a minimum age to obtain a driver's license. This is different per vehicle.
 • You must take a practical exam to obtain a driver's license. For some, a theory exam is also required.
 • For a large driver's license (C and D) you must be medically examined.

Driver's license categories

Driving license A
Motorcycle driver's license.

Theory and practical exam required
A1 maximum power of 11kW, minimum age 18
A2 maximum power of 35 kW, minimum age 20
A unlimited power,. Theory and practical exams from the age of 21. If you have an A2 driving license, you do not have to take the theory exam and AVB again. Until the age of 24 there are restrictions on the motorcycles you can ride. Are you younger than 24? Then you will receive driving license A with code 80. You may then only ride lighter motorcycles (category A1 and A2) and three-wheeled motorcycles.

Driving license AM
The driving license for mopeds and light mopeds, scooters and microcars.

Theory and practical exam required
The minimum age is 16 years
If you already have a car or motorcycle license, you will automatically receive the AM category

Driving License B
The driver's license for cars with a maximum permissible weight of 3500 kg

Theory and practical exam required
Minimum age is 18 years
A lower minimum age applies to those who participate in the '2ToDrive' project
More information about driving license B

Driving license C
The driver's license for campers and/or (truck) vehicles.

C

Theory and practical exam required
Medical examination required
You must be in possession of a driving license B
Minimum age is 21.
In combination with professional competence (code 95), the minimum age is 18

C1

This is the category for driving a camper or 'light' truck with a weight between 3,500 and 7,500 kg
Theory and practical exam required
Medical examination required
You must be in possession of a driving license B
Minimum age is 18 years

Driver's license D
The driver's license for buses (official passenger transport of more than 8 people).

D

Theory and practical exam required
Medical examination required
You must be in possession of a driving license B
Minimum age is 24

D1

This is the category for driving a 'small' bus up to 8 meters long and seating up to 16 passengers
Theory and practical exam required
Medical examination required
You must be in possession of a driving license B
Minimum age is 21 years

Driving license E
The driving license for driving B, C and D vehicles with a trailer.

A practical exam is required for this
There is a minimum age that depends on the type of vehicle

International Driving Permit (IRB)
The international is a translation of the Dutch driver's license. Because the Dutch driving license is valid throughout the EU (and also in Switzerland, Lichtenstein, Turkey, Iceland and Norway), you do not need an International Driving Permit for those countries. Check our country information to see if an IRB is mandatory. Sometimes the IRB is not mandatory but may be required by a rental company when renting a motor vehicle. The International Driving Permit is for sale in the ANWB shop.

Tips for getting your driver's license
Getting your driver's license is very exciting. Therefore, use the tips below to prepare well and increase your chances of success:

1. Start learning your theory;
2. Doesn't learning come naturally? Ask the instructor for options;
3. Plan lessons of 120 minutes to practice various traffic situations per lesson;
4. Take lessons at least once a week;
5. Lesson at different times to learn how to ride in different conditions;
6. Schedule an interim test to prepare for the real exam;
7. Get a good night's sleep the night before your exam;
8. Stay calm during your exam and drive confidently, you can do it!