Werkwijze

De opleiding wordt aan jou persoonlijk aangepast, dus geen standaard rijopleiding. Alles gebeurt in overleg met jou, want ons gemeenschappelijke doel is om van jou met zo min mogelijk lessen een zelfstandige bestuurder te maken.

De planning

Hoe werkt het inplannen van een volgende rijles/theorieles?

 • Aansluitend aan je proefles/rijles, vul je wekelijks (kies het juiste weeknummer) voor vrijdag 22:00 (via de button "rooster aanleveren" op onze website) je NIET beschikbare tijden in (school/werk/sport). Hiermee zal dan rekening worden gehouden;
 • Indien je rooster is gewijzigd vul dan nogmaals je beschikbaarheid in voor die week. Het laatst ingevulde rooster zal worden gebruikt bij het opstellen van de planning;
 • Op zaterdag ontvang je dan een afspraakmail voor de aankomende week;
 • Het maken van een vervolgafspraak is dus je eigen verantwoordelijkheid, geen rooster aangeleverd > geen afspraak.;
 • Na iedere deadline (vrijdag 22:00) gaan we alle aangeleverde roosters combineren tot een weekplanning. Doordat we niet per dag maar per week een planning maken kan iedereen (die zijn/haar rooster heeft gemaild) worden ingepland (indien mogelijk).
 • LETOP: je ontvangt een bevestigingsmail na het invullen van je rooster. Heb je geen bevestigingsmail ontvangen? Dan is het rooster niet verstuurd aan het eind. Doe dit dan nogmaals.

De voordelen

Onze planning wordt wekelijks bijgewerkt op zaterdag aan de hand van het doorgekregen school/werkrooster van de leerling.

Zodra een leerling zijn/haar rooster voor de aankomende week in vult, ontvangt hij/zij een vervolgafspraak op zaterdag per mail.

 • Dit gaat dus lekker snel en makkelijk; 
 • Geen papieren agenda of afspraakkaartjes maar via de mail/mobiele telefoon;
 • Nooit meer je afspraak kwijt of vergeten;
 • Terugkijken in je mail;
 • Afspraak aangepast aan jouw school/werkrooster (voorzover mogelijk).

Wij zijn zeer flexibel qua planning en ophaal- en afzetlocaties. Vaak halen wij bij school op en zetten thuis af of andersom. Het ophalen vanaf een ander adres is geen probleem. Als je wekelijks vanaf een wisselend adres opgehaald moet worden dan zorgen wij dat dit ingepland wordt.

Wij hopen jou als toegekomstige bestuurder te mogen begroeten bij onze rijschool!

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

The training is adapted to you personally, so no standard driver training. Everything is done in consultation with you, because our common goal is to make you an independent driver with as few lessons as possible.

The planning
How does scheduling a next driving lesson/theory lesson work?

 • Following your trial lesson/driving lesson, fill in your NOT available times (school/work/sport) weekly (choose the correct week number) before Friday 22:00 (via the button "submit schedule" on our website). This will then be taken into account;
 • If your schedule has changed, please enter your availability for that week again. The most recently completed roster will be used when drawing up the planning;
 • On Saturday you will receive an appointment email for the upcoming week;
 • Making a follow-up appointment is therefore your own responsibility, no schedule supplied > no appointment.;
 • After each deadline (Friday 22:00) we will combine all the supplied schedules into a weekly schedule. Because we do not make a schedule per day, but per week, everyone (who has emailed his/her schedule) can be scheduled (if possible).
 • NOTE: you will receive a confirmation email after completing your schedule. Didn't receive a confirmation email? Then the schedule is not sent at the end. Then do this again.

The advantages
Our schedule is updated weekly on Saturdays based on the student's school/work schedule.

As soon as a student fills in his/her schedule for the upcoming week, he/she will receive a follow-up appointment on Saturday by email.

 • So this is nice and fast and easy;
 • No paper agenda or appointment cards, but via email/mobile phone;
 • Never lose or forget your appointment again;
 • Look back in your mail;
 • Appointment adapted to your school/work schedule (if possible).

We are very flexible in terms of scheduling and pick-up and drop-off locations. We often pick up at school and drop off at home or vice versa. Picking up from another address is no problem. If you need to be picked up from a different address every week, we will ensure that this is scheduled.

We hope to welcome you as a future driver at our driving school!