Privacy Verklaring

Rijschool Happy Wheels respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze cliënten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 
 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

 De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.rijschoolhappywheels.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Rijschool Happy Wheels, gevestigd te Jaspisdreef 9,  , kvk-nummer: 54172756.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 - De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

 

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

 

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 • Uw persoonsgegevens (geen bijzondere persoonsgegevens) die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren worden verzameld door Rijschool Happy Wheels. Onder deze noodzakelijke persoonsgegevens worden verstaan:
 • naam,
 • geboortedatum, (reserveren examens);
 • adres, (boekhouding, agenda & afspraken);
 • telefoonnummers van cliënt (om contact te kunnen leggen i.v.m. wijzigingen op korte termijn, afspraak maken voor examens);
 • telefoonnummer ouder/partner/naaste (om contact te kunnen leggen i.v.m. problemen zoals ongeval, niet kunnen bereiken i.v.m. wijzigingen op korte termijn etc.);
 • andere ophaal- en/of afzetlocaties; (mocht client op een andere locatie zijn dan het huisadres, denk hierbij aan school, werk, stage, vriend(-) etc.);
 • datum theorie certificaat, (geldigheidsduur v.h. certificaat die 1,5 jaar is en dit niet uit het oog verliezen m.b.t. te plannen praktijkexamen);
 • e-mail adres, (boekhouding, agenda & afspraken etc);
 • e-mail adres persoon die factuur betaald voor cliënt indien hij/zij dat niet zelf doet, (facturatie,);
 • De persoonsgegevens die via de website worden verzameld door de formulieren die ingevuld moeten worden zullen hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het uitvoeren en verwerken  van de overeenkomst tot hopelijk een positief geslaagd praktijkexamen.

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@rijschoolhappywheels.nl.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van het aan u afgegeven Refno. Dit Refno is een identiek nummer waarmee wij u kunnen identificeren. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

 

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

 

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 • Rijschool Happy Wheels verstrekt geen mailings ten gunste van commerciële doeleinden. 
 • Uw gegevens kunnen niet worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden daar de verantwoordelijke geen partners heeft in de zin van het bedrijf. 
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

 

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Alle overige aangeleverde noodzakelijke persoonsgegevens die u aan ons heeft geleverd geldt de volgende bewaartermijn:

 • De boekhouding (maakt gebruikt van naam, adres, facturatie email etc) zal 7 jaar bewaard blijven i.v.m. de belasting bewaar wet.
 • De inschrijvingsformulieren & toestemmingsverklaring zullen dientengevolge ook 7 jaar bewaard blijven.
 • Op onze website plaatsen wij mogelijk een foto met bijbehorende naam (op verzoek wazig/helder) maximaal 1 jaar na een geslaagd praktijkexamen. Hiervoor is een toestemming nodig van de cliënt. (Wordt gevraagd op het PROEFLES formulier.) Indien deze toestemming er niet (gedeeltelijk) is dan zal er niets geplaatst worden.
 • Alle overige gegevens (zoals mails, whatsapp, leskaart, uitdraai examens etc) zullen binnen 1 week na een geslaagd praktijkexamen en na verwerking van de administratieve handelingen verwijderd worden.

 

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer (oftewel lokaal). Deze gegevens worden niet door ons of een derde partij verzameld en/of opgeslagen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

 

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing.

 

Artikel 14 – Beveiliging gegevens

Alle verzamelde gegevens/boekhouding etc. (digitaal of op schrift) worden op beveiligde manier bewaard. In afgesloten ruimtes of op beveiligde servers c.q. apparatuur. Alle pc’s, telefoons etc. zijn beschermd met virusbescherming en wachtwoord/touchID.  Alleen de mensen die deze gegevens nodig zijn voor gebruik hebben toegang tot deze ruimtes en/of apparatuur.

 

Artikel 15 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: 

 
Rijschool Happy Wheels
John Fischer

Jaspisdreef 9

7828 CG, EMMEN

 

Telefoon: 06-51 61 51 38

 

E-mailadres: info@rijschoolhappywheels.nl