Privacy Verklaring

Rijschool Happy Wheels respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze cliënten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden.  

De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. 

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website (hierna ook “De website”): www.rijschoolhappywheels.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Rijschool Happy Wheels, gevestigd te Jaspisdreef 9,  , kvk-nummer: 54172756.

Artikel 2 - Toegang tot de website

De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke- of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

Artikel 3 - De content van de website  

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website

Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment:

 • de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 • De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
 • De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:
 • Vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • Vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.
 • Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens

 • Uw persoonsgegevens (geen bijzondere persoonsgegevens) die noodzakelijk zijn om de overeenkomst te kunnen uitvoeren worden verzameld door Rijschool Happy Wheels. Onder deze noodzakelijke persoonsgegevens worden verstaan:
 • naam,
 • geboortedatum, (reserveren examens);
 • adres, (boekhouding, agenda & afspraken);
 • telefoonnummers van cliënt (om contact te kunnen leggen i.v.m. wijzigingen op korte termijn, afspraak maken voor examens);
 • telefoonnummer ouder/partner/naaste (om contact te kunnen leggen i.v.m. problemen zoals ongeval, niet kunnen bereiken i.v.m. wijzigingen op korte termijn etc.);
 • andere ophaal- en/of afzetlocaties; (mocht client op een andere locatie zijn dan het huisadres, denk hierbij aan school, werk, stage, vriend(-) etc.);
 • datum theorie certificaat, (geldigheidsduur v.h. certificaat die 1,5 jaar is en dit niet uit het oog verliezen m.b.t. te plannen praktijkexamen);
 • e-mail adres, (boekhouding, agenda & afspraken etc);
 • e-mail adres persoon die factuur betaald voor cliënt indien hij/zij dat niet zelf doet, (facturatie,);
 • De persoonsgegevens die via de website worden verzameld door de formulieren die ingevuld moeten worden zullen hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het uitvoeren en verwerken  van de overeenkomst tot hopelijk een positief geslaagd praktijkexamen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 • Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@rijschoolhappywheels.nl.
 • Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van het aan u afgegeven Refno. Dit Refno is een identiek nummer waarmee wij u kunnen identificeren. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens

 • In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
 • Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen

 • Rijschool Happy Wheels verstrekt geen mailings ten gunste van commerciële doeleinden. 
 • Uw gegevens kunnen niet worden gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden daar de verantwoordelijke geen partners heeft in de zin van het bedrijf. 
 • Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Alle overige aangeleverde noodzakelijke persoonsgegevens die u aan ons heeft geleverd geldt de volgende bewaartermijn:

 • De boekhouding (maakt gebruikt van naam, adres, facturatie email etc) zal 7 jaar bewaard blijven i.v.m. de belasting bewaar wet.
 • De inschrijvingsformulieren & toestemmingsverklaring zullen dientengevolge ook 7 jaar bewaard blijven.
 • Op onze website plaatsen wij mogelijk een foto met bijbehorende naam (op verzoek wazig/helder) maximaal 1 jaar na een geslaagd praktijkexamen. Hiervoor is een toestemming nodig van de cliënt. (Wordt gevraagd op het TOESTEMMINGSformulier.) Indien deze toestemming er niet (gedeeltelijk) is dan zal er niets geplaatst worden.
 • Alle overige gegevens (zoals mails, whatsapp, leskaart, uitdraai examens etc) zullen binnen 1 week na een geslaagd praktijkexamen en na verwerking van de administratieve handelingen verwijderd worden.

Artikel 11 - Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer (oftewel lokaal). Deze gegevens worden niet door ons of een derde partij verzameld en/of opgeslagen.

Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk besturingstype, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: info@rijschoolhappywheels.nl

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Driving school Happy Wheels respects the privacy of visitors to its website, in particular the rights of visitors with regard to the automated processing of personal data. Due to full transparency with our clients, we have therefore formulated and implemented a policy with regard to these processing operations themselves, their purpose and the possibilities for data subjects to exercise their rights as well as possible.

For all additional information about the protection of personal data, please visit the website of the Dutch Data Protection Authority: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

By continuing to visit this website you accept the following terms of use.

The current version of the privacy policy available on the website is the only version that applies as long as you visit the website, until a new version replaces the current version.

Article 1 - Legal provisions

Website (hereinafter also “the website”): www.rijschoolhappywheels.nl
Responsible for the processing of personal data (hereinafter also: “the administrator”): Rijschool Happy Wheels, located at Jaspisdreef 9, Chamber of Commerce number: 54172756.

Article 2 - Access to the website

Access to the website and use is strictly personal. You will not use this website and the data and information provided on it for commercial, political or publicity purposes, or for any commercial offers and in particular not for unsolicited electronic offers.

Article 3 - The content of the website

All brands, images, texts, comments, illustrations, (animated) pictures, video images, sounds, as well as all technical applications that can be used to make the website function and more generally all parts used on this site are protected by law by intellectual property rights. Any reproduction, repetition, use or modification, in any way whatsoever, of all or part of it, including technical applications, without the prior written consent of the controller, is strictly prohibited. If the administrator does not immediately take action against any infringement, this cannot be construed as tacit consent or waiver of legal proceedings.

Article 4 - Management of the website

For the proper management of the website, the administrator can at any time:

suspend, interrupt or limit access to a certain category of visitors to all or part of the website
remove all information that may disrupt the functioning of the website or that violates national or international legislation or that violates internet etiquette
have the website temporarily unavailable in order to carry out updates

Article 5 - Responsibilities

The administrator is in no way responsible for failures, malfunctions, difficulties or interruptions in the functioning of the website, as a result of which the website or one of its functionalities is not accessible. The way in which you connect to the website is your own responsibility. You must take all appropriate measures yourself to protect your equipment and your data against, among other things, virus attacks on the Internet. You are also responsible for the websites and the data you consult on the internet.
The administrator is not liable for legal proceedings against you:
Due to the use of the website or services accessible via the internet
For violating the terms of this privacy policy
The administrator is not responsible for any damage that you incur yourself, or third parties or your equipment incur as a result of your connection to or use of the website. You will refrain from any action against the administrator as a result of this.
If the administrator becomes involved in a dispute as a result of your use of this website, he is entitled to recover from you all damage that he suffers and will suffer as a result.

Article 6 - Collection of data

Your personal data (no special personal data) that are necessary to be able to execute the agreement are collected by Rijschool Happy Wheels. These necessary personal data include:
name,
date of birth, (booking exams);
address, (accounting, agenda & appointments);
telephone numbers of the client (to be able to make contact regarding short-term changes, to make an appointment for exams);
telephone number parent/partner/relative (to be able to make contact in connection with problems such as an accident, inability to reach due to short-term changes, etc.);
other pick-up and/or drop-off locations; (if the client is at a different location than the home address, think of school, work, internship, friend(-) etc.);
date of theory certificate, (validity period of the certificate which is 1.5 years and do not lose sight of this with regard to the practical exam to be planned);
e-mail address, (accounting, agenda & appointments etc);
e-mail address of the person who pays the invoice for the client if he/she does not do so himself, (invoicing,);
The personal data collected via the website through the forms that must be completed will mainly be used by the administrator for maintaining relationships with you and, if applicable, for executing and processing the agreement until hopefully a positive successful practical exam.

Article 7 - Your rights in relation to your data

Pursuant to Article 13 paragraph 2 sub b GDPR, everyone has the right to inspect and rectify or erase his personal data or limit the processing concerning him, as well as the right to object to the processing and the right to data portability. You can exercise these rights by contacting us via info@rijschoolhappywheels.nl.
Any request for this must be accompanied by the Refno issued to you. This Refno is an identical number with which we can identify you. You will receive an answer to your request within 1 month after the request has been submitted. Depending on the complexity of the requests and the number of requests, this period can be extended by 2 months if necessary.

Article 8 - Processing of personal data

In the event of a violation of any law or regulation, of which the visitor is suspected and for which the authorities need personal data collected by the manager, these will be provided to them after an explicit and motivated request from those authorities, after which this personal data will no longer be used. fall under the protection of the provisions of this privacy statement.
If certain information is necessary to access certain functionalities of the website, the person responsible will indicate the mandatory nature of this information at the time of requesting the data.

Article 9 - Commercial offers

Driving school Happy Wheels does not provide mailings for commercial purposes.
Your data cannot be used by partners of the controller for commercial purposes as the controller has no partners within the meaning of the company.
If you come across any personal data during your visit to the website, you must refrain from collecting it or from any other unauthorized use, as well as from any act that infringes the privacy of that person(s). The administrator is in no way responsible in the above situations.

Article 10 - Data retention period

The data collected by the administrator is used and stored for the duration as determined by law.

All other necessary personal data that you have provided to us are subject to the following retention period:

The accounting (uses name, address, billing email, etc.) will be kept for 7 years due to the tax retention law.
The registration forms & declaration of consent will therefore also be kept for 7 years.
We may place a photo with accompanying name on our website (blurred/clear on request) for a maximum of 1 year after a successful practical exam. This requires permission from the client. (Is requested on the CONSENTform.) If this permission is not (partially) there, nothing will be posted.
All other data (such as emails, whatsapp, lesson card, printout exams, etc.) will be deleted within 1 week after a successful practical exam and after processing the administrative actions.

Article 11 - Cookies

A cookie is a small text file that is placed on the hard drive of your computer (or locally) when you visit our website. This data is not collected and/or stored by us or a third party.

For more information about the use, management and deletion of cookies for each operating type, we invite you to consult the following link: info@rijschoolhappywheels.nl